Search form

Génesis 39:6

6Te ni xndoo lamu yun ndiꞌi ja nevaꞌa de nuu ndaꞌa José, te tu nagua ni ondiꞌni saꞌun ka de, chi vi nani ja ni ojaa de. Te José, chi luu ndevaꞌa ni ojitoi, te guaꞌa ni onaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index