Search form

Génesis 4:11

11Te vitna guaa vi tau tniaꞌa ron, te ma kuu koo ka ron nuu ñuꞌu yaꞌa ja ni june yuꞌu ni koko niñi ñani ron ja ni jati ron jin ndaꞌa ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index