Search form

Génesis 4:12

12Te nuu jitu ron nuu ñundeꞌi ma kokuvaꞌa guaꞌa ka, te yaꞌa yun ni kokaka ndaꞌu ron ni ma niꞌi ron ndenu guaꞌa koo ron ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index