Search form

Génesis 4:16

16Yun te ni kee Caín nuu ia Dios, te kuaꞌin ja ni jinkoi ñuu nani Nod ja oo jika jin Edén ichi nuu kana nikandii.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index