Search form

Génesis 4:2

2Te nuu kuee ka, te ni kaku Abel ñani Caín. Te Abel, chi ndikachi ni otaꞌui, te Caín chi ni ojitui nuu ñundeꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index