Search form

Génesis 4:26

26Te suni Set ni oo in seyii de, te ni xnani ña de Enós. Yun te saa ni ka jinkondee ñayiu ni ka ndakakuneꞌi sivi Jitoꞌo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index