Search form

Génesis 4:5

5Su tu ni junkuaan ini ya Caín jin ja ni sokoi. Yun guaa ni kiti ndevaꞌa ini Caín, te vi ni ndukuaꞌa ñuꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index