Search form

Génesis 40:16

16Te nuu ni jini tee tatnuni nuu tee ka saꞌa xtaa vixin ja in javii javaꞌa kei jani yun, te jiñaꞌa de nuu José:

―Suni ruꞌun, chi ni jani rin ja ni jini rin uni chika kueli ñuꞌu xtaa vixin ja yoxnee xini rin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index