Search form

Génesis 40:18

18Yun te jiñaꞌa José:

―Suaꞌa kei jani ja ni jani ni yun: ndi uni chika kueli yun kuu uni kiuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index