Search form

Génesis 40:4

4Te tee tatnuni nuu tee ka jito veꞌe tniuu ni skuiso siki ña de jin José ja kokotoi nduu tee yun. Te yun ni ka oi jin tee yun kuaꞌa kiuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index