Search form

Génesis 41:51

51Te ni xnani José seyii xtnañuꞌu de Manasés, chi ni kachi de:

―Ia Dios ni saꞌa ja ni naa inio ndiꞌi tniuu ni osaꞌo vi ñayiu veꞌe tatao.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index