Search form

Génesis 42:13

13Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Maa san ja ka jinokuechi san nuu ni, chi uxi uu ñani san ka kuu seyii invaa ni tee ñuu Canaán. Te suchi xetnu ni kendoi jin tata yua san, te inka kai, chi tu ka jini san a teku kai ―ka jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index