Search form

Génesis 42:18

18Te nuu ni jino uni kiuu, te jiñaꞌa José:

―Sein, chi yuꞌu niꞌnu san ia Dios guaa suaꞌa vi saꞌa ni, te vi koteku ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index