Search form

Génesis 43

Ni jinokuei ñani José jin Benjamín Egipto

1Te nii ñuu oo ndevaꞌa tnundoꞌo soko, 2te nuu ni ndiꞌi triu ja ni ka jaa de ja ni ka jinkiꞌin de Egipto, te jiñaꞌa tata de:

―Kuaꞌankuei tuku te vi kuaan ron joo ja vi kokao ―jiñaꞌa de.

3Te ni kaꞌan Judá, jiñaꞌa de:

―Ni kaꞌan kaji tee yun ja vi ma kuni nuu ka ña de ja kiꞌinkuei san nuu ja tu na ñani san kiꞌinkuei jin san. 4Su nuu ja tetniuu ni ñani san Benjamín ja kiꞌinkuei san jin, saa te kuu ja kiꞌinkuei san, te vi kuaan san joo ja vi kokao. 5Su nuu ja ma tetniuu ni jin, te ma kuu ja kiꞌinkuei san, chi vi ni kaꞌan kaji tee yun ja vi ma kuni nuu ka ña de ja kiꞌinkuei san nuu ja tu na ñani san kuaꞌankuei jin san.

6Yun te jiñaꞌa Israel:

―¿Nau ja ni ka saꞌa ña ron kuaꞌa jakueꞌe, ja ni ka kaxtnoꞌo ron nuu tee yun ja oo inka ñani ron?

7Te ka jiñaꞌa de:

―Saa chi ni jikan tnoꞌo ndandaa ña tee yun siki ndiꞌi san vi siki ñayiu veꞌe san, chi kachi de: “¿A teku ni tata ni? ¿A oo inka ñani ni?”, kachi de. Te ni ka kaxtnoꞌo ndaa san na in in tnoꞌo ja jikan tnoꞌo ña de. ¿Xaan ka jini sein ja kachi tee yun: “Ja kikuei ni jin ñani ni”? ―ka jiñaꞌa de.

8Yun te jiñaꞌa Judá nuu tata de Israel:

―Tetniuu ni ñani xetnu san ja na kiꞌin maa san jin, saa te kuu ja kiꞌinkuei san ja vi kuaan san ja vi kokao ja ma vi kuo soko jin seꞌe kueli san. 9Te maa san guaa kuiso siki san jin, te nuu maa san guaa ndakantnoꞌo ni jin, te nuu ja ma ndajaa san jin ja ndakani san jin nuu ni, te kotavi kuechi san nuu ni nikuii nikani ni. 10Chi nuu ja suaꞌa te tu ni ka junkuiin san, vaa vatu ni ja ni kuu uu jichi ka ndajiokuiin san ―jiñaꞌa de.

11Yun te jiñaꞌa tata de Israel:

―Su nuu ja saa kuu, te tu ka nagua kendoo. Vi kiꞌin ja guaꞌa ka ja kee nuu ñundeꞌi, te vi tnaa nuu itni ron joo bálsamo vi joo nduxi ñuñu vi joo suja vixin vi joo suja ugua ja kuu mirra vi nuez vi almendra ja kokuu in ja vi skutaꞌu ron tee yun. 12Te vi kiꞌin xuꞌun ja ndajiokuiin nuꞌni yuꞌu itni jian axi saa vatu ni ni ka naa ini de, te mandii xuꞌun jian vi suni vi kindaꞌa siin ka ron xuꞌun jian. 13Te vi ndajiokuiin nuu tee yun kuaꞌankuei jin ñani xetnu ron. 14Te maa Dios kaꞌnu, ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa ya, na kundaꞌu ini ña ya jin nuu tee yun, te na siaa de ñani ron vi Benjamín yaꞌa, te nuu ja skiꞌin rin seyii rin, te saa na kokuu ―jiñaꞌa de.

15Yun te ni ka kiꞌin de ja vi skutaꞌu de vi xuꞌun ja vi tniuyaꞌu de uu jichi, te ni ka jaka de Benjamín, te kuaꞌankuei de jin Egipto, te ni jinokuei de nuu José. 16Te nuu ni jini ña José jin Benjamín ja kuaꞌankuei jin de, te jiñaꞌa de nuu tee jito veꞌe de:

―Kuaka ni tee yun te kuaꞌankuei ni jin de veꞌe san, te vi kaꞌni ni in isndiki, te vi savaꞌa ni ndei, chi vi kaxeꞌin san jin de sau nduu ―jiñaꞌa de.

17Te saa ni saꞌa tee yun nagua ni tatnuni José, te ni jaka ña de veꞌe José. 18Yun te ni ka yuꞌu tee yun nuu kuaꞌankuei de veꞌe José, te ni ka ndatnoꞌo tnaꞌa de:

―Ja jaꞌa xuꞌun ja ni ndajiokuiin nuu itnio na ni kikueio jaxtnañuꞌu kuu ja vajikueio yaꞌa, nagua ja kuu vi nii ini de ja junkuei de sikio, te vi kakuiko ña de jion ja vi kunukuechio jin mentuo nuu de ―ni ka kachi de.

19Te ni ka jintnaꞌa ña de jin tee jito veꞌe José, te ni ka kaꞌan de yeꞌe nuu ndiukuei veꞌe yun. 20Te ka jiñaꞌa de:

―Maa ni, vi jitoꞌo san, na ni kikuei san jaxtnañuꞌu ja vi jandaa ja vi kuaan san joo ja vi kokaa san. 21Te nuu kuanoꞌokuei san, te ni jinokuei san in veꞌe nuu ka nuꞌni kiti ja vi ndoo san. Te yun ni ka ndajin san itni san, te ka nuꞌni mamaa xuꞌun san yuꞌu itni ja ka ñuꞌu triu san ka oo ndiꞌi xuꞌun ja ka nee san, te ni ka ndajiokuiin jin san inka jichi ka nee san vitna. 22Te suni ka nee siin san xuꞌun ja vi kuaan san joo ja vi kokaa san, te tu ka jini san na ni ndatnaa xuꞌun san yuꞌu nuu itni ja ka nee san ―ka jiñaꞌa de.

23Te jiñaꞌa tee jito veꞌe yun:

―Vi koo ni jin jamani, te ma vi koyuꞌu ni, chi Dios ni vi ia Dios tata yua ni, ni ndatnaa xuꞌun ni yuꞌu itni in in maa ni, chi ni tnii ndiꞌi san xuꞌun ni ―jiñaꞌa de.

Te ni keneꞌe de Simeón ja ni ndakuñaꞌa ña de nuu sava ka ñani de yun. 24Te ni jaka ña de jin tee yun veꞌe José, te ni jiñaꞌa de ndute ja ni ka ndakate tee yun siꞌin de, vi ni jiñaꞌa de ja ni ka jaa mentu tee yun. 25Te ni ka savaꞌa tee yun ja vi skutaꞌu de José nini ja ndajino de nuu sau nduu, chi ni ka onini de ja yun vi kaxeꞌin de. 26Te nuu ni ndajino José veꞌe de, te ni ka jiñaꞌa tee yun nagua ka nee de ja vi skutaꞌu ña de, te ni ka jinkindei de nuu José vi guaa ndee nuu ñuꞌu.

27Yun te ni jikan tnoꞌo José:

―¿Naxa ka kuu ni? ¿A kukueni ka oo ni?

Te suni jiñaꞌa de:

―¿Naxa kuu tata ni? ¿A kukueni oo tee nijaꞌnu ja ka kaꞌan ni saa? ¿A teku ni de? ―jiñaꞌa de.

28Te ka jiñaꞌa tee yun:

―Taꞌu san. Kukueni oo tata yua san, tee jinokuechi nuu ni, teku xii ka de joo, taꞌu san ―ka jiñaꞌa de, te ni ka jinkindei tuku de ja ka nee de ja yiñuꞌu.

29Te ni ndanenuu José, te ni jini de ñani de Benjamín seyii nana siꞌi maa de, te jiñaꞌa de:

―¿A suchi yaꞌa kuu ñani xetnu ni ja ka kaꞌan ni saa? ―jiñaꞌa de. Te jiñaꞌa de nuu suchi yun:

―Ia Dios na koto na kuni ña jin ron, vi seꞌe ―jiñaꞌa de.

30Yun te ñama kuiti ni kee José ja ni nduku de ndenu ndaꞌi de, chi vi ndee yiki kaji de ni tnaꞌu ini de ja jaꞌa ñani de, te ni ndiuu de veꞌe nuu ndatatu de, te yun ni ndaꞌi de. 31Yun te ni kitinuu de, te ni ndee de, te ni saꞌa ndendee ni de anu de, te jiñaꞌa de:

―Vi tnaa ni ndei vi kao.

32Te ni ka jiñaꞌa siin ja kaa maa de, te suni ni ka jiñaꞌa siin ja vi kaa ñani de, te suni siin ni ka junkuiin ja vi kaa maa ñayiu Egipto ja ka jaa jin de, chi ma kuu ja vi kaa in ni ñayiu Egipto xtaa jin ñayiu hebreo, chi in jakueꞌe ndevaꞌa kuu nuu ñayiu Egipto. 33Te ni ka jinkoo ñani José nuu de tee kaꞌnu ka xtnañuꞌu, te vi saa vi saa ndee sandiꞌi ni ka suchi xetnu. Te vi ni ka saꞌu kuii kuiti ini de ka ndiaꞌa de nuu in in de, ja siun ni jintaa yukun ña José. 34Te ni jaꞌnde José ndei ja kaa maa de vi ja vi kaa ñani de, su ja kaa Benjamín, chi vi uꞌun jichi kuaꞌa ka ni jiñaꞌa de saa nuu ndiꞌi ñani de. Te ni ka jaa ni ka jiꞌi de vi ni ka osii ini de jin ñani de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index