Search form

Génesis 43:8

8Yun te jiñaꞌa Judá nuu tata de Israel:

―Tetniuu ni ñani xetnu san ja na kiꞌin maa san jin, saa te kuu ja kiꞌinkuei san ja vi kuaan san ja vi kokao ja ma vi kuo soko jin seꞌe kueli san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index