Search form

Génesis 45:24

24Te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de jin ñani de, te jiñaꞌa ka de:

―Masu ja ndee vi kokaxin tnaꞌa ni ichi kuanoꞌokuei ni.

Te kuanoꞌokuei tee yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index