Search form

Génesis 46:30

30Yun te jiñaꞌa Israel nuu José:

―Vitna te na kuu maa rin, chi ni ndakuni ña rin jin ron ja teku ni ron ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index