Search form

Génesis 46:34

34Yun te vi kuñaꞌa ni: “Tee ka taꞌu kiti tata ka kuu san ja ka jinokuechi san nuu maa jitoꞌo san, chi ndee kueli kueli san vi ndee vitna ka taꞌu san ti. Inuu ni tniuu ka saꞌa san jin nagua ni ka osaꞌa tata san”, vi kuñaꞌa ni, nagua ja na kuu vi koo ni ñuu Gosén yaꞌa, chi in jakueꞌe ndevaꞌa ka kuu ndiꞌi tee ka jito ndikachi nuu ñayiu Egipto ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index