Search form

Génesis 47:15

15Te nuu ni ka ndiꞌi xuꞌun ñayiu Egipto vi xuꞌun ñayiu Canaán, te ni jaꞌankuei ndiꞌi ñayiu Egipto nuu José, te ka jiñaꞌi:

―Taa ni joo ja vi kokaa san. ¿Na kundee kuu kaꞌnu ini ni ja vi kondiaꞌa ña ni suaꞌa ni, te vi kuu san ja siaꞌa ni ka ndiꞌi xuꞌun san? ―ka jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index