Search form

Génesis 47:29

29Te nuu ni jini de ja ni kuyatni ja kuu de, te ni kana de seyii de José te jiñaꞌa de:

―Nuu ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ron, te jikantaꞌu rin ja sonee ron ndaꞌa ron nuu kuñu kokin ichi chii kaꞌa rin, te kaꞌan ndaꞌu ndaa ña ron jin rin, te tanundaꞌa ma tayuꞌu ña ron jin rin Egipto yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index