Search form

Génesis 47:30

30Chi kiuu na kuu rin te ndeneꞌe ña ron Egipto yaꞌa, te nuu tayuꞌu ña ron yau ñaña ndi tata rin nagua ja vi ndanitnaꞌa rin ―jiñaꞌa Jacob.

Yun te jiñaꞌa José:

―Nuu saa te saꞌa san nagua jikan maa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index