Search form

Génesis 48:19

19Su tu ni jandetu tata de, te jiñaꞌa de:

―Ja jini rin, vi seꞌe, ja jini rin, te suni vi kaya ndikin tatai ja kokui in ñuu kaꞌnu, su ñani lulei yaꞌa kokuu kaꞌnu ka saa nui, te ndikin tata suchi lule yaꞌa kekuei kuaꞌa ñuu naꞌnu ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index