Search form

Génesis 48:20

20Te ni jikantaꞌu de ja jaꞌa ndui kiuu yun, te jiñaꞌa de:

―Ja jaꞌa ron te vi kokaꞌan ñayiu Israel nuu ka jikantaꞌui nuu Dios ja jaꞌa sava kai, te vi kachi: “Ia Dios na saꞌa ña jin ron nagua ni saꞌa ya jin Efraín vi Manasés”, vi kokachi ―jiñaꞌa de.

Saa te ni saꞌa kaꞌnu ka de Efraín saa Manasés.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index