Search form

Génesis 48:3

3te jiñaꞌa de nuu José:

―Ia Dios kaꞌnu, ja ndiꞌi ni ja kuu saꞌa ya, ja ni skuni ña ya nuu ni oo rin ñuu nani Luz ja tnii Canaán, te ni kaꞌan ya in javii in javaꞌa jin rin

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index