Search form

Génesis 49:22

22Te José kuu de na kuinio ndaꞌa yutnu ja kuun vii ndevaꞌa kiti vixin

ja oo yatni nuu kee ndute

te kenta ndaꞌa tnu guaa ndee yata veꞌe.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index