Search form

Génesis 49:27

27Benjamín, kuu de na kuinio in vaꞌu lobo ja kindee ndevaꞌa ti ja jaa ti,

te tnoꞌo neꞌe jaa ti nagua niꞌi ti,

te tnoꞌo jañini ndaxtute ti nagua niꞌi ti.

―Jiñaꞌa Jacob nuu seꞌe de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index