Search form

Génesis 49:29

29Yun te ni tatnuni de, te jiñaꞌa de:

―Ja ni kuu ja kuu rin, te kiꞌin rin ja vi ndanitnaꞌa rin jin tata rin, te vi tayuꞌu ña nuu ka yiyuꞌu tata rin yau kava ja oo nuu ñundeꞌi Efrón tee tatatnoꞌo Het,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index