Search form

Génesis 49:8

8Judá, nuu maa ron guaa vi kaꞌan vii vi kaꞌan vaꞌa ña ñani ron,

te jin ndaꞌa ron tnii ron sukun ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña,

te vi kindei vi kititi ñani ron nuu ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index