Search form

Génesis 49:9

9Judá, kuu ron na kuinio seꞌe luluu ndikaꞌa,

te nuu jaꞌan ron yuku ja jaꞌni ron kiti ñuu, vi seꞌe,

te nukitnaꞌnu ron te jikotuu ron na kuinio ndikaꞌa,

axi na kuinio ndikaꞌa siꞌi,

¿te na in kundee ini ja xtoto ña jin ron?

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index