Search form

Génesis 5

Tatatnoꞌo Adán

1Yaꞌa kuu nuu ndakani tatatnoꞌo Adán. Te nuu ni saꞌa ia Dios teyii vi ni saꞌa ya nagua oo nagua kaa maa ya. 2Ni saꞌa ya teyii vi ñasiꞌi. Yun te ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa ña ya, te ni xnani ya Adán kiuu ni saꞌa ña ya ja jinkuiꞌnu ini teyii. 3Te ja oo Adán ciento oko uxi kuia, te ni jinkoo in seyii de ja vi ni ndaku ndandaꞌa ñai vi nagua oo nagua kaa maa de. Te ni xnani de jin Set. 4Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Set, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. 5Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Adán kuu iin ciento oko uxi kuia, te ni jiꞌi de.

6Ja oo Set in ciento uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Enós. 7Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Enós, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento uja ka kuia ni oteku de ñuyiu. 8Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Set kuu iin ciento uxi uu kuia, te ni jiꞌi de.

9Te ja oo Enós kuun xiko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Cainán. 10Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Cainán, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento xaꞌun ka kuia ni oteku de ñuyiu. 11Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Enós kuu iin ciento uꞌun kuia, te ni jiꞌi de.

12Te ja oo Cainán uni xiko uxi kuia, te ni jinkoo seyii de Mahalaleel. 13Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Mahalaleel, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de una ciento uu xiko ka kuia ni oteku de ñuyiu. 14Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Cainán kuu iin ciento uxi kuia, te ni jiꞌi de.

15Te ja oo Mahalaleel uni xiko uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Jared. 16Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Jared, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento oko uxi ka kuia ni ka oteku de ñuyiu. 17Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Mahalaleel kuu una ciento kuun xiko xaꞌun kuia, te ni jiꞌi de.

18Te ja oo Jared in ciento uni xiko uu kuia, te ni jinkoo seyii de Enoc. 19Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Enoc, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te una ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. 20Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Jared kuu iin ciento uni xiko uu kuia, te ni jiꞌi de.

21Te ja oo Enoc uni xiko uꞌun kuia, te ni jinkoo seyii de Matusalén. 22Te ni okandija Enoc nuu ia Dios ni ojika de ichi ya. Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Matusalén, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uni ciento ka kuia ni oteku de ñuyiu. 23Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Enoc kuu uni ciento uni xiko uꞌun kuia. 24Te ja siun ni okandija Enoc nuu ia Dios ni ojika de jin ya, te vi sanaa ni, te tu ni ka jini ka ña ñayiu, chi ni ndikuaka ña maa ia Dios.

25Te ja oo Matusalén in ciento kuun xiko uja kuia, te ni jinkoo seyii de Lamec. 26Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Lamec, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uja ciento kuun xiko uu ka kuia ni oteku de ñuyiu. 27Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Matusalén kuu iin ciento uni xiko iin ka kuia, te ni jiꞌi de.

28Te ja oo Lamec in ciento kuun xiko uu kuia, te ni jinkoo in seyii de. 29Te ni xnani de jin Noé, chi ni kaꞌan de: “Suchi yaꞌa guaa chituu ña nuu ndiꞌi tniuu ja saꞌo, te niꞌo ja jao nuu kuitao, te ndasaꞌa sii ini ñai nuu ñuꞌu yaꞌa ja ni xtau tniaꞌa ia Dios”, kachi de.

30Te nuu kuee ka ja ni jinkoo Noé, te ni ka jinkoo ka seyii vi sesiꞌi de, te uꞌun ciento kuun xiko xaꞌun ka kuia ni oteku de ñuyiu. 31Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Lamec kuu uja ciento uni xiko xaꞌun uu kuia, te ni jiꞌi de.

32Te ja oo Noé uꞌun ciento kuia, te ni ka jinkoo seyii de ka nani Sem vi Cam vi inkai nani Jafet.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index