Search form

Génesis 5:17

17Te ndiꞌi kuia ja ni oteku Mahalaleel kuu una ciento kuun xiko xaꞌun kuia, te ni jiꞌi de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index