Search form

Génesis 5:3

3Te ja oo Adán ciento oko uxi kuia, te ni jinkoo in seyii de ja vi ni ndaku ndandaꞌa ñai vi nagua oo nagua kaa maa de. Te ni xnani de jin Set.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index