Search form

Génesis 6

Ni ka saꞌa ñayiu jakueꞌe

1Yun te nuu ni ka jinkondee ñayiu ja ni ka kayai ñuyiu, te ni ka jinkonevaꞌi sesiꞌi. 2Te ni ka jini seꞌe ia Dios ja luu ka ndaa sesiꞌi ñayiu, guaa ni ka ndioo ini ñai, te ni ka kaji suchi ka jintnaꞌa ini kai, te ni ka jaka tnaꞌa jin. 3Yun te jiñaꞌa ia Dios: “Ma kuandetu ka rin ja siun ni koo espíritu rin ini anu ñayiu, chi masu nagua ka kuu saꞌuin, ninoꞌo ni kuñu ka kuu, te yun guaa in ciento oko ni ka kuia guaa vi kotekui”.

4Te ni ka oo ñayiu inu sukun vi inu ndatnu ja ni ka okuu gigante kiuu yun. Te suni nuu ni ka nitnaꞌa seꞌe ia Dios jin seꞌe ñayiu ñuyiu, te ni ka jinkoo seꞌi, te tee yun ni ka okuu tee ndakui ndee janaꞌa, te vi ni ka oteku tnoꞌo de ja tee xeen ni ka okuu de.

5Te ni ndiaꞌa Jitoꞌo ja ni kaya ndevaꞌa jakueꞌe ka saꞌa ñayiu ñuyiu, chi ninoꞌo ni jakueꞌe ka ondakani ini jin anui, te ninoꞌo ni jakueꞌe yun ka osaꞌi. 6Te ni ndatnaꞌu ini Jitoꞌo ja ni saꞌa ya ñayiu vi ni kusuchi ndevaꞌa ini ya. 7Te jiñaꞌa ya: “Xnaa ndiꞌi rin ja oo ñuyiu ja ni saꞌa rin ndee ñayiu vi kiti kuun ndaꞌa vi kiti ñuu maa vi kiti ndagua andivi, chi ndatnaꞌu ini rin ja ni saꞌa rin”.

8Su Noé, chi tee chiñuꞌu ia Dios kuu de, guaa ni ndundaꞌu ini ña Dios jin de.

Ni saꞌa Noé in arca

9Yaꞌa ka kuu tatatnoꞌo Noé. Noé chi teyii ndaa ni okuu de nuu ndiꞌi ñayiu ni ka oo kuia yun. Teyii vaꞌa ni okuu de, chi ni osaꞌa de nagua kuini maa ia Dios, te ni ojika de jin ya. 10Te ni oo uni seyii Noé, te sui ka kuu Sem vi Cam vi Jafet. 11Su jini ia Dios ja ni chitu jakueꞌe ñuyiu, chi vi nii nuu ka saꞌa ñayiu janeꞌe jayichi. 12Te ni ndiaꞌa ia Dios nuu ñuyiu, te vi nii nii oo jakueꞌe, chi ndiꞌi ñayiu ni ka kujioo ichi ya, te vi janeꞌe jayichi nika ka saꞌi. 13Te jiñaꞌa Dios nuu Noé:

―Vitna guaa ni jino ini rin ja xnaa rin ñuyiu, chi ja ni chitu jakueꞌe ja jaꞌa ñayiu ka saꞌa janeꞌe jayichi, te xnaa rin ñayiu vi ñuꞌu. 14Te yun guaa saꞌa in veꞌe kaꞌnu kuu arca jin yutnu nani gofer, te tniuneꞌu ron veꞌe kueli ichi ini, te ndakasi guaꞌa ron jin brea ichi ini vi ichi yata ja ma vi koo ndiyau ja kiuu ndute. 15Te medida yaꞌa saꞌa ron ja na koo arca yaꞌa, ja kani saꞌa ron uni ciento yiki, te ja jite saꞌa ron uu xiko uxi yiki, te ja koo sukun saꞌa ron oko uxi yiki. 16Te saꞌa ron na kokuu ja uni piso, te ndee in yiki ichi chii tnu sukun veꞌe yun saꞌa ron in ventana kani, te suni saꞌa ron yeꞌe ndee in lado. 17Chi skuun rin sau ja kuu diluvio nuu ñuꞌu yaꞌa, te ndachitu ndute nii nii ñuyiu, te xnaa rin ndiꞌi nani kuu ja teku oo chii andivi, te ndiꞌi nagua oo nuu ñuꞌu vi kuu. 18Su jin roon, chi saꞌa rin in tratu jin ron, te kiukuei ron nuu arca jian, maa ron vi seyii ron vi ñasiꞌi ron vi janu ron. 19Te suni chiꞌi ron in in tayu kiti na vi kokuu ti in kiti yii vi in kiti siꞌi ndinuu nuu kiti oo ñuyiu nagua ja vi kaku ron jin ti. 20Chiꞌi ron ndinuu nuu kiti ndagua vi ndinuu nuu kiti kuun ndaꞌa vi ndinuu nuu kiti ñuu maa na vi koo in in tayu ti kiukuei jin ron, nagua ja vi kaku ron jin ti. 21Te xtutu kuaꞌa ron ja vi kokaa maa ron vi ja ka jaa in in nuu kiti jian, te tnaa vaꞌa ron nagua ja na kenta vi kokaa maa ron vi ndiꞌi kiti jian ja ma vi kuu ron jin ti soko ―jiñaꞌa ya.

22Te saa ni saꞌa Noé, ni saꞌa ndiꞌi de nagua ni tatnuni ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index