Search form

Génesis 6:14

14Te yun guaa saꞌa in veꞌe kaꞌnu kuu arca jin yutnu nani gofer, te tniuneꞌu ron veꞌe kueli ichi ini, te ndakasi guaꞌa ron jin brea ichi ini vi ichi yata ja ma vi koo ndiyau ja kiuu ndute.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index