Search form

Génesis 6:4

4Te ni ka oo ñayiu inu sukun vi inu ndatnu ja ni ka okuu gigante kiuu yun. Te suni nuu ni ka nitnaꞌa seꞌe ia Dios jin seꞌe ñayiu ñuyiu, te ni ka jinkoo seꞌi, te tee yun ni ka okuu tee ndakui ndee janaꞌa, te vi ni ka oteku tnoꞌo de ja tee xeen ni ka okuu de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index