Search form

Génesis 7:19

19Te ni kaa sukun ndevaꞌa ndute yun nuu ñuꞌu ja ni ka saꞌu ndiꞌi yuku sukun ja ni ka oo ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index