Search form

Génesis 7:2

2Te chiꞌi ron uja tayu kiti vii na vi kokuu ti in kiti yii, te in kiti siꞌi. Su kiti tu ka oo vii, chi in in tayu ni ti in kiti yii jin in kiti siꞌi ni, na vi kokuu ndinuu nuu ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index