Search form

Génesis 7:23

23Saa ni kuu ja ni ka naa ndiꞌi ja ni oo ñuyiu guaa ndee ñayiu vi ndee kiti oo kuun ndaꞌa vi kiti ñuu maa vi kiti ndagua vi ndiꞌi tuꞌu ni naa nuu ñuyiu. Maintnoꞌo Noé jin ñayiu veꞌe de vi kiti ni oo jin de nuu arca ka kuu ja ni ka kaku niꞌnu nuu ndute yun ja ka teku,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index