Search form

Génesis 7:3

3Te suni chiꞌi ron uja tayu kiti ndagua na kokuu in kiti yii vi in kiti siꞌi, nagua ja na vi koo ti ja ma vi naa ti nuu ñuyiu yaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index