Search form

Génesis 8:10

10Yun te ni ondetu de uja ka kiuu, te saa saa ni siaa tuku de sata yun kuaꞌan ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index