Search form

Génesis 8:11

11Te kiuu saa guaa vi ja mañini, te ni ndajiokuiin ti ndiso ti in ndaꞌa tnu olivo. Yun te saa ni kutnuni ini Noé ja ni yichi ndute nuu ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index