Search form

Génesis 8:14

14Yun te saa kiuu oko uja yoo kuu uu ja ndakiꞌin inka kuia ni ndayichi saꞌun nuu ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index