Search form

Génesis 8:15

15Yun te ni kaꞌan ia Dios nuu Noé, te jiñaꞌa ya:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index