Search form

Génesis 8:21

21Te ni jini Jitoꞌo xiko asin ja ni soko de nuu ya, te ni ndakani ini ya jin anu ya: “Vitna te ma xtau tniaꞌa saꞌun kao ñuyiu ja jaꞌa ñayiu, visi ja ndakani ini ñayiu kuu ninoꞌo jakueꞌe, chi jinio ja vi ndee kueli ja ndakani kueꞌe ini. Su ma xnaa saꞌun kao ndiꞌi ja teku oo ñuyiu nagua ni saꞌo vitna.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index