Search form

Génesis 8:5

5Te vi saa manuu manuu ka ndute yun, te in kiuu xtnañuꞌu ja ndakiꞌin yoo kuu uxi, te ni ndiaꞌa Noé ja ja mavindatuu xtuu yuku.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index