Search form

Génesis 8:6

6Yun te saa ni ondetu ka Noé nuu uu xiko kiuu, te saa ni june de ventana arca yun ja ni saꞌa maa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index