Search form

Génesis 8:8

8Yun te saa ni siaa tuku Noé in sata, nagua ja kutnuni ini de a ja ni nuu ndute nuu ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index