Search form

Génesis 9:12

12Te jiñaꞌa ia Dios:

―Yaꞌa kuu in seña ja saꞌa rin tratu jin ron vi jin ndiꞌi kiti ka teku ja ka oo jin ron ja kokuu nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index