Search form

Génesis 9:18

Ni jini Noé jin nduxi uva

18Te seyii Noé ja ni ndekuei nuu arca yun ka kuu tee nani Sem vi Cam vi Jafet. Te Cam ni okuu yua tee ni onani Canaán.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index