Search form

Génesis 9:24

24Te nuu ni ndoto Noé ja ni ndukuandiꞌi de, te ni jini de ja suaꞌa ni, ni ondiaꞌa ña seyii xetnu de, su tu ni chisaꞌu ña de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index